INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP

ČESKÁ FEDERACE PROFESNÍ SEBEOBRANY

SPECIAL TRAINING SCHOOL IAODG

Česká Federace Profesní Sebeobrany (dále jen ČFPS) je nepolitickou dobrovolnou kulturně sportovní organizací. Je nevýdělečnou organizací s právní subjektivitou, sídlem působnosti v Praze. Hlavním účelem Spolku je podpora a rozvoj profesní sebeobrany (dále jen PRO DEFENCE) jako morální, fyzické a technické disciplíny PRO DEFENCE vytvořené panem Stanislavem Gazdikem z různých tradičních bojových umění a stylů a na základě jeho vlastních teoretických a praktických zkušeností včetně všestranného rozvoje jedince se zaměřením na pohybovou kulturu a sport.

Hlavním účelem ČFPS je podpora a rozvoj profesní sebeobrany jako morální, fyzické a technické disciplíny PRO DEFENCE vytvořené panem Stanislavem Gazdikem z různých tradičních bojových umění a stylů a na základě jeho vlastních teoretických a praktických zkušeností:

  • Podporuje a koordinuje studium a vzdělávání v oblasti PRO DEFENCE formou studijních programů, stáží, seminářů, škol i veřejně přístupných ukázek včetně zakládání spolků, klubů, oddílů se stejným zaměřením,
  • Podporuje své členy (kluby profesní sebeobrany, oddíly a jednotlivce) vždy, když to slouží dalšímu rozvoji PRO DEFENCE,
  • Podporuje spolupráci a výměnu informací s jednotlivci a organizacemi v České republice i ve světě, kteří mají obdobné cíle.